Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi

Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi

Kainuun maakuntaohjelmassa 2018–2021 yhtenä elinkeinollisena tavoitteena on kehittää eri toimialojen veturiyrityksiä ja toimialavetureita julkiselle sektorille sekä rakentaa näiden ympärille alihankintayrityksiä että tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Yksi vahva sekä edelleen kehittyvä ja kehitettävä toimialaveturi on Kuhmon Woodpolis, joka on puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen osaamiskeskittymä ja teollisuusalue.

Biotalous ja siinä erityisesti metsäbiotalous on Kainuun yksi kärkitoimiala. Puutuoteteollisuus on keskeinen osa metsäbiotaloutta. Metsäbiotalouden tavoitteena on hyödyntää kaadettu puu mahdollisimman hyvin lopputuotteiksi. Puun käsittelyssä syntyy ns. sivuvirtoja (ylijäämäinen puutavara, sahanpuru, höylänpuru, kuori ym.), joita voidaan edelleen jalostaa uusiksi tuotteiksi. Puurakentamista on kehitetty uusilla menetelmillä ja mm. kerrostaloja voidaan toimittaa huoneistokohtaisina komponentteina. Perinteisten menetelmien lisäksi, puuta voidaan ristikkäin liimata ja puristaa, jolloin pienemmästä puutavarasta saadaan massiivisempia puuelementtejä. Puurakennusten paloturvallisuutta on pystytty parantamaan uusilla menetelmillä.

Tutustu aiheeseen metsäbiotalous

Metsäbiotalous | Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

Metsä Biotalous | Metsäbiotalous.fi

Puurakentamisella edistetään ilmastomuutoksen hidastamista. Ympäristöministeriö (YM) on laatimassa arviointityökaluja ja raja-arvoja uudisrakennusten elinkaaren hiilidioksidipäästöille. Ilmastovastuullisuuden vahvistaminen on Kainuun maakuntaohjelman 2018–2021 keskeinen tavoite, sen saavuttamiseen toimenpiteinä on kirjattu, että lisätään puurakentamista, pitkäikäisten puutuotteiden kehittämistä (TKI–toimintaa) sekä innovaatioita ja tuotantoa (esim. puurakentaminen ja puutuoteteollisuus), jotka auttavat muuttamaan kehitystä kestävämmäksi väestökeskittymissä Suomessa ja ulkomailla.

Hankkeen tavoitteet

 

Laaditaan Kainuun kunnille Puu- ja hybridirakentamisen strategiat

 

Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hankkeen päätavoitteena on ollut laatia Kainuun kunnille omat puu- ja hybridirakentamisen strategiat, jotka antavat selkänojaa kuntien päättäjille tehdä hiilensidontaan ja vihreään siirtymään vaikuttavia päätöksiä. Strategioita on valmisteltu yhdessä kuntien kanssa. Strategioiden rakenne on suunniteltu siten, että niissä tuodaan esille kansainväliset ja kansalliset tavoitteet. Seuraavalla tasolla käsitellään puurakentamista ja metsien käyttöä Kainuun laajuudella. Kolmannessa osassa määritellään kuntien omat painopisteet ja teemat, joista kuntakohtaiset strategiat muodostuvat.

Strategioiden rakentamiseen kuntien yhteistyökumppaniksi on valittu MDI Public Oy. MDI:stä työhön osallistuvat Kaisa Lähteenmäki-Smith (VTT), Janne Antikainen (FL), Sinikukka Pyykkönen (HTM) ja Iina Tunkkari, HM. Lisäski MDI:n tiimiä täydentää Eila Valtanen, Metsänhoitaja, eMBA ja Tuulikki Huusko, TTM. Strategioiden laatimistyö on lähtenyt liikkeelle ja tavoitteena on, että ne valmistuvat viimeistään marraskuussa 2022.

Alla olevasta linkistä pääset perehtymään strategia runkoon

Puu- ja hybridirakentamisen strategiat Kainuun kunnille, MDI

Jatko käsittely etenee kuntien omien päätöksenteko prosessien mukaan.

Hanke on rahoitettu Kainuun liiton AKKE -rahoituksella sekä kuntien ja alueen yrityksien rahoituksella.

           

 

Ympäristöministeriössä on asetettu tavoitteen puunkäytön lisäämisestä julkisessa rakentamisessa. Tavoitteena on, että kaikesta julkisesta rakentamisesta puurakentamisen osuus nousee vuoden 2022 31 %:n osuudesta se nousee vuoteen 2025 45 %:n. Opetusrakennusten osuudeksi on esitetty 65 %, hoitoalan rakennuksille 35 %, asuinkerrostaloille 46 % ja kokoontumisrakennuksille 35 %. Puurakentaminen on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi merkittävä asia, koska rakentamiseen käytetään noin puolet maailman raaka-aineista ja rakentamisessa ja rakennuksissa kulutetaan 40 % käytössä olevasta primäärienergiasta. Julkisen-puurakentamisen-kansalliset-tavoitteet-45F5028E_8436_408A_8CD7_510C6C1AD000-161609.pdf (ym.fi)

 

Hankkeessa pääsimme vaikuttamaan uuden julkisille rakentajille suunnatun Hankintaoppaan valmisteluun. Hankintaoppaan valmistelussa olivat mukana ympäristöministeriö, Puuinfo Oy ja Puutuoteteollisuus ry.

Tutustu alla hankintaoppaan sisältöön

Puun käyttö julkisessa rakentamisessa : Hankintaopas (valtioneuvosto.fi)

 

Puutuotealan uudistaminen – Woodpolis 2.0

Toinen päätavoite on selvittää edellytykset puutuotealan uudistumiselle. Kainuun metsäbiotalouden ekosysteemiä rakennetaan Woodpoliksen toimiessa sateenvarjona.

Mitä ekosysteemillä tässä yhteydessä tarkoitetaan? Alla linkki aiheeseen.

Osaamiskeskittymät ja liiketoimintaekosysteemit | Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu.fi (tem.fi)

Tunnistetaan Kainuun metsäbiotalouden ekosysteemin kilpailuedut ja haasteet. Ekosysteemiin kuuluvat Kainuun maakunta, kunnat, yritykset ja metsänomistajat. Selvitetään miten uusi ekosysteemi luo yrityksille kilpailuetua ja miten kilpailuedun elementit rakentuvat.

Miten julkinen sektori voi edistää puu/hybridirakentamista?

Julkisten toimijoiden tulee luoda ja varmistaa kilpailukykyisen tuotannon puitteet. Yrityksille on turvattava esim. raaka-aineen saatavuus, liikenneyhteydet, riittävästi osaavaa työvoimaa, tukipalvelut ja osaaminen.

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni – hankkeen ”Puussa on tulevaisuus” verkkosivusto käsittelee puurakentamisen merkitystä ja mahdollisuuksia hiilen sidonnassa ja varastoinnissa erityisesti julkisessa rakentamisessa. Sivusto esittelee useita toteutettuja puurakentamisen kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä kertoo tarinoiden ja faktatietojen muodossa niiden hankekuvauksen päätöksenteosta, kilpailutuksesta, rakentamisesta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. 

Tässä linkki sivustoon (1.2.2022 alkaen):

www.puussaontulevaisuus.fi

 

Yhteistyö puualan toimijoiden kesken

Kolmas tavoite on rakentaa yhteistyöverkosto puurakentamisesta kiinnostuneiden arkkitehtien ja muiden ekosysteemin kannalta merkittävien toimijoiden kanssa. Projektissa rakennetaan kansallinen yhteistyöverkosto, jonka kautta kehittämistä helpotetaan.

Puurakennusten esittelyiden tuotteistaminen

Neljäntenä tavoitteena on tuotteistaa Tuupalan puukoulun, puisen Sote-aseman ja Juminkeon Koppanen – rakennuksien esimerkeillä puurakentamisen tulemista tutuksi.

Viestintä

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista viestitään julkisuuteen. Viestinnän keskeiset toimenpiteet painottuvat hankkeen toimenpiteistä viestimiseen, että varmistetaan hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen.

Woodpolis.fi -sivustosta kehitetään yhä vahvemmin Kuhmon julkisen puurakentamisen osaamiskeskittymän tiedotuskanavana.

Sosiaalisessa mediassa hyödynnetään Woodpoliksen, Kuhmon kaupungin sekä yhteistyökumppaneiden kanavia.

Hankkeen rahoittajana on Kainuun Liitto/AKKE-rahoitus.

         

 

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri